För en hållbar framtid

Det kan vara svårt för både leverantören och såklart slutkund att veta hur hela tillverkningskedjan ser ut eftersom den ofta sker i många steg. Till hjälp har vi tredjepartscertifieringar som erbjuder trovärdig vägledning för både tillverkare och konsument genom sina märkningar. Tredjepartscertifieringar innebär för er att ni får:

• Full spårbarhet från fiber till plagg. Alla steg och leverantörer i kedjan är dokumenterade.
• Granskning och verifiering för att säkerställa att kraven uppfylls, från en organisation som är frikopplad och helt oberoende från leverantören.
• Årliga kontrollbesök och inspektioner för att säkerställa att tillverkarna lever upp till kraven.
• Märkningar som är kända på marknaden och hjälper kunden att snabbt hitta hållbara produkter.


Cottover har följande tredjepartscertifieringar:Fairtrade är en internationell märkning som certifierar bomullen i plaggen och bekämpar fattigdom hos bomullsodlare genom rättvis handel. Bomullsodlaren är garanterad ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Bomullsodlaren får även en extra premie som kan investeras i skola, sjukhus, vattenbrunnar m.m. Fairtrade har också kriterier för demokratifrågor och krav på organisationsrätt. Cottover använder enbart Fairtrade-certifierad bomull.

 GOTS är en internationell märkning av kläder och textil. I GOTS produkter används alltid ekologisk bomull och återvunnen polyester. GOTS ställer höga krav på material, kvalitet, miljö och sociala aspekter hos  samtliga aktörer i produktionskedjan. GOTS ger dessutom garanti för full spårbarhet genom hela leverantörskedjan.

Svanen ställer tuffa krav genom hela livscykeln ochär en nordisk miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Svanen certifierar produkten med hänsyn till miljöbelastning från råvara till användning. Svanenmärkta plagg har så låg miljöpåverkan som möjligt i alla produktionsled - från råvara till färdig produkt. Miljö- och hälsofarliga kemikaliler undviks vid tillverkning. Svanen ställer krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonvention. Svanen ställer hårda kvalitetskrav på slutprodukten, färg och form skall hålla hög prestanda och hålla länge.

 OEKO-TEX är en symbol som visar att slutprodukten inte innehåller skadliga kemikalier. Tester utförs endast av aukotoriserade och oberoende laboratorier. Oeko-Tex ger en garanti för att produkten möter upp kraven för REACH, EU:s kemikalielagstiftning.


Nedan projekt är vi också engagerade i:

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
Ackordet är ett bindande femårsavtal som ska förbättra   säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh med fokus på   byggnad, el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Textile Exchange
Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling. Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan.

Mistra Future Fashion
Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri och programmet håller unikt ett systemperspektiv. Forskningen görs tvärvetenskapligt inom Design, Leverantörsled, Användare och Återvinning, i ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners där Cottover ingår. Besök ww.mistrafuturefashion.com

Clean Shipping Index
Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav.

Cottover distribueras av Tg-h AB som är en del i New Wave Group-koncernen. New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Ta del av vår Hållbarhetsredovisning för 2021.